מאורע מוזר ומפליא ביאקובשטאדט – 1905

בעיר המלוכה.

הטלגרף הודיע כבר ע"ד מאורע מוזר ומפליא ביאקובשטאדט (פינלאנדיא), כי ביום 25 אוגוסט ראו הנוסעים באניות הקיטור בלשון הים הבוטאנית אניה עומדת על שרטון במרחק 15 פרסאות-ים מיאקובשטאדט. בעלטה כבר היה להכיר מאיזה עם היתה האניה ההיא. ביום המחרת, כאשר הקריבה אנית הקיטור הקומיריאית אל האניה הנעצרת בחול, התחולל מפץ, והחלק התיכון של האניה נבקע. הבדיקה הוכיחה, כי האניה היתה טעונה רק מכשירי מלחמה, ביחוד אקדחים מהירי היריה. במשך שעות אחדות הועלו על החוף שני אלפים אקדחים. בקרבת האניה לא נמצאו עד כה לא גופות מתים ולא גופות נטבעים נמצאו רק דגלים אנגלים, שוֶדים ואשכנזים. הספנים משערים, כי על האניה התנוסס דגל אנגלי, אם כי אי אפשר להגיד דבר ברור, מחסר השם בו נקראה האניה ההיא. עתה אחזו באמצעים לשמור את המטען הנמצא ולבדוק היטב את החלקים הטבועים.


"הצפירה", שנה שלושים ושתיים, מס' 185, 15 בספטמבר 1905, עמ' 2. באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת

מאבד עצמו לדעת בקרקע הים – 1887

תערובות

מאבד עצמו לדעת בקרקע הים. בבית הנשק בעיר נעאפול הורידו הימה בפעמון הצוללים את אחד העושים מלאכה מתחת למים, למען ישים עינו על שכר המים אשר עשו שם לראות החזק הוא או לא. עברו שעות מספר והצולל לא נתן אות, כי יעלוהו מעלה, אז משו את הפעמון מן המים וימצאו בו את הצולל מת גלגלתו נפצה לרסיסים וכל אבריו נתרסקו. יש משערים, כי שם בפיו כדור נפץ ובו קפד חיתו. בדרך משונה כזה לא שלח עוד איש יד בנפשו עד היום הזה.


"היום", שנה שניה, מס' 127, 24 ביוני 1887, עמ' 4. באתר עיתונות יהודית היסטורית.

נכלי רצח בים – 1880

אמעריקא.

(נכלי רצח). המ"ע מודיעים משערוריה נוראה הנעשה בפערו. אנית איבה Loa אשר להצילים בחנותה על יד סאן לארענזא הביט אחד ממלחיה מרחוק אניה קטנה תפרש נס ותרוץ בחפזה באופן מוזר מאד; חיש מהר הורידו שתי סירות קטנות מהאניה ורדפו אחריה וישיגוה, אך תופשי משוטה נמלטו על נפשם בקפצם במים וישוטו עד החוף.

בהאניה הזאת חשבו למצוא כלי מלחמה להפערוביאנער אך לשמחת לבבם מצאוה צרכי אוכל נפש על כל גדותיה, ויעטו אל השלל וימהרו להביאה אל אניותם. ויהי בהריקם את השלל אל האניה הגדולה, ושק גדול מלא תפוחי אדמה בין השקים, וכהעלותם את השק הזה עוד טרם הביאוהו אל גג האניה וקול גדול נשמע כקול רעם בגלגל והאניה התפוצצה לרסיסים. כי חומר השריפה (דינאמיט) טמון בחבו, ומהשני מאות א"ח נצולו רק שלשים אשר צלחה להם לשוט במים עד בוא עזרתם מאניות בריטאניא ואיטאליא החונים שמה. כה צלחה להפערוביאנער להוריד מצולה אנית איבתם ואתה מבחר אניה.

לעומתם הצילים גם המה יעשו מעשיהם זר מעשיהם; בנפול אנשי מנגדם שבי בידם יהרגום ולא יחמולו, ופצועי אויביהם יקברו חיים או ידקרום ברמחותיהם. תסמר שערות ראשנו בקראינו יום יום מאכזריות רצח הנעשה במלחמה הזאת, וממשלתנו כממשלות אייראפא עוד תעמודנה מנגד ואף לא תרמוזנה באצבע אל הנלחמים הפראים ההם.


"המגיד", שנה עשרים וארבע, מס' 47, 1 בדצמבר 1880, עמ' 6. באתר עיתונות יהודית היסטורית.